17 มกราคม 2556

ลำดับโครงสร้างสิ่งมีชีวิต

การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ 
08 พฤศจิกายน 2555

ประวัติส่วนตัว

 นางสาวนิตยา  สีหาบุตร 
 คบ.1ชีววิทยา หมู่1  554152028 
 เกิด 25/03/2536
 สีที่ชอบ  ขาว ชมพู
 คติ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ